Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on AD Median henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1. 11. 2018. Viimeisin muutos 1. 11. 2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

AD Media

 

2. Rekisteristä vastaava taho

TAD Media, uutisvinkki@protonmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Nettiuutiset.fi käyttäjätietokanta sekä web- ja nettiradiopalveluiden tuottama metadata (käyttäjien IP-osoitteet, selainversiot yms.).

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (sivuston jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Nettiuutiset.fi -sivuston ja siihen liittyvän nettiradion teknisen toimivuuden mahdollistaminen sekä yhteydenpito rekisteröityneisiin käyttäjiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Nettiuutiset.fi -sivustolla käytetään kolmannen osapuolen (Google) mainos- ja käyttäjätilastointipalveluita joihin liittyvä tietosuoja on Googlen vastuulla.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: käyttäjän nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero), sekä muut käyttäjän halutessaan antamat tiedot kuten linkit käyttäjän sosiaalisen median profiileihin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja muista tilanteista, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla sekä niiden varmuuskopioilla, joiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).